Leen van Put Fotografie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Leenvanputfotografie, gevestigd aan de Lupine-Oord 59 3991 VH te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30248595.


Definities – Artikel 1

1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna Algemene Voorwaarden genoemd) van Leenvanputfotografie. en alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, hebben de volgende definities de volgende betekenis.
1.2 Aanvullende Voorwaarden: aanvullend op de Algemene Voorwaarden. Er kunnen voor bepaalde producten of diensten extra voorwaarden gelden. Deze voorwaarden worden Aanvullende Voorwaarden genoemd.
1.3 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die via de website van Leenvanputfotografie. een bestelling plaatst (kan ook aangeduid worden met Consument).
1.4 Leverancier: de producent van de producten die Leenvanputfotografie aanbiedt.
1.5 Overeenkomst(en): iedere overeenkomst die tussen Leenvanputfotografie en de Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.6 Dienstverlening: de door of namens Leenvanputfotografie al dan niet met betrekking tot te verlenen diensten, waaronder het administreren en verzenden van orders en het versturen van producten.
1.7 Bericht(en): iedere mogelijke kennisgeving van Leenvanputfotografie aan de Klant, daaronder begrepen,
maar niet beperkt tot, brochures, advertenties, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, websites, e-mails, faxen en brieven.
1.8 Overmacht: elke van de wil van Leenvanputfotografie onafhankelijk omstandigheid, of die van de Leverancier, waardoor nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant helemaal of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Leenvanputfotografie noch de Leverancier, kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: staking en uitsluitingen, stagnatie, telecommunicatiestoringen of andere problemen bij Leenvanputfotografie of de Leverancier.

Algemeen – Artikel 2

2.1 Bij het plaatsen van een bestelling via de  Leenvanputfotografie website gaat u stilzwijgend akkoord met de voorwaarden opgenomen in de Algemene Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden en sluit u stilzwijgend een Overeenkomst af.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen over, aanbiedingen tot en Overeenkomsten tussen Leenvanputfotografie en de Klant, waarbij Leenvanputfotografie diensten van welke aard dan ook levert of zou kunnen leveren.
2.3 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten of diensten. Mochten er tussen de Algemene Voorwaarden en deze Aanvullende Voorwaarden verschillen bestaan, gelden die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders bepaald.
2.4 Van deze Algemene Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden kan uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Leenvanputfotografie worden afgeweken. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, bestaat de gehele Overeenkomst tussen Leenvanputfotografie en de Klant, uit het volledig ingevulde (elektronische) bestelformulier op de website en deze Algemene Voorwaarden, en treedt in de plaats van alle voorafgaande mondelinge, dan wel schriftelijke afspraken in relatie tot de Overeenkomst.
2.5 Leenvanputfotografie heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een zodanige wijziging zal rechtskracht tussen partijen hebben, ook ten aanzien van de al bestaande
2.6 Indien één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blijkt, dan wel wordt verklaard door een uitspraak van de rechter of een administratief orgaan, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, voor zover bedoelde uitspraak dit toelaat, volledig van kracht blijven.
2.7 Door gebruik te maken van de websites welke aangesloten zijn bij Leenvanputfotografie en/of het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals deze staan vermeld op de website in de disclaimer.

Totstandkoming, ontbinding en duur Overeenkomst(en) – Artikel 3

3.1 Een aanbieding en/of prijsopgave van Leenvanputfotografie is vrijblijvend en bindt Leenvanputfotografie niet. Zij geldt slechts als een uitnodiging tot het aangaan van een Overeenkomst. Leenvanputfotografie is gerechtigd Overeenkomsten zonder opgave van redenen te weigeren. Het voorafgaande geldt tenzij in de aanbieding en/of prijsopgave van Leenvanputfotografie schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling op de website van Leenvanputfotografie middels het invullen van het bestelformulier.
3.3 De Overeenkomst met de Consument wordt aangegaan onder voorwaarde dat de Consument in staat is en ten tijde van de uitvoer van de Overeenkomst in staat is zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst na te komen, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Leenvanputfotografie.
3.4 Leenvanputfotografie is gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig en zonder opgaaf van redenen te ontbinden. In dat geval zal Leenvanputfotografie de vooruitbetaalde vergoeding over het restant zonder bijkomende kosten retourneren.

Prijzen – Artikel 4

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen zoals vermeld in Berichten van Leenvanputfotografie, uitgedrukt in Euro (€) inclusief de verplichte wettelijke BTW.
4.2 Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Leenvanputfotografie geldende omstandigheden.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden voor iedere bestelling bezorgkosten in rekening gebracht naar de aard en gewicht van het product.
4.4 Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Leenvanputfotografie op geen enkele wijze voor een latere Overeenkomst.

Aansprakelijkheid – Artikel 5

5.1 Leenvanputfotografie is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Leenvanputfotografie.

Overmacht – Artikel 6

6.1 Indien Leenvanputfotografie door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichting opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
6.2 Ingeval van Overmacht heeft Klant geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als Leenvanputfotografie als gevolg van de Overmacht enig voordeel mocht hebben.
6.3 Leenvanputfotografie zal de consument zo spoedig mogelijk van een dreigende overmacht op de hoogte stellen.

Klachten – Artikel 7

7.1 Leenvanputfotografie neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op de dienstverlening en de geleverde producten van Leenvanputfotografie.
7.2 Leenvanputfotografie spant zich in om klachten zo goed mogelijk te behandelen om zo tot verbetering van de dienstverlening te komen. De klant kan een volledige en duidelijk omschreven klacht binnen 14 dagen na levering van het product, schriftelijk indienen bij Leenvanputfotografie. De klacht wordt, indien mogelijk, 10 werkdagen na het ontvangst door Leenvanputfotografie in behandeling genomen. De Klant wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter – Artikel 8

8.1 Op alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, alsmede Aanvullende Voorwaarden en iedere Overeenkomst, is bij sluiting het Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen zullen, voor zover niets anders door de wet dwingend is voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Leveren van producten – Artikel 9

9.1 De levering van producten vindt plaats via een (pakket) bezorgingdienst, via school of via een een vertegenwoordiger van Leenvanputfotografie.
9.2 De levertijd van de door de Klant bestelde producten is afhankelijk van de levertijd van het product.
9.3 Leenvanputfotografie zal alleen producten leveren in Nederland. Tenzij de consument de extra verzendkosten voor haar rekening neemt.
9.4 Producten worden pas geleverd op het moment dat alle betalingen, overeenkomstig met de Overeenkomst, op de bankrekening van Leenvanputfotografie binnen zijn.
9.5 Leenvanputfotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor leveringen  die door een (pakket) bezorgdienst zijn  zoekgeraakt.

Recht van herroeping – Artikel 10

10.1 De klant heeft recht op herroeping, binnen 7 werkdagen na levering van de bestelde producten, betreft uitsluitend groepsfoto’s. De retourkosten komen ter rekening van Leenvanputfotografie. Uitzondering op deze regeling vormen producten die volgens specificaties van de klant werden vervaardigd zoals onder andere: foto-opdrachten, fotogeschenken en producten die door de Klant met grove schuld beschadigd werden.
10.2 Bij retourzendingen moet de Klant een kopie van de factuur, of een ander bewijs van de bestelling en de datum daarvan meezenden.

Toestemming van de Klant – Artikel 11

11.1 De Klant geeft Leenvanputfotografie toestemming om NAW-gegevens van de Klant beschikbaar te stellen aan de Leverancier(s) voor de verdere zakelijke afhandeling van de door de Klant geplaatste bestelling.
11.2 De Klant geeft Leenvanputfotografie toestemming om de desbetreffende foto’(s) ter beschikking te stellen van de Leverancier om het bestelde product te produceren.
11.3 Gemaakte foto’s zijn eigendom van Leenvanputfotografie. Voor gebruik is toestemming nodig van de klant. Voor het verkrijgen van deze toestemming mogen de klantgegevens worden gebruikt. De foto’s kunnen zonder toestemming van de klant beschikbaar worden gesteld aan de school voor administratieve doeleinden.

Betalingsvoorwaarden

Indien u de factuur niet betaald binnen 14 dagen zal u een e-mailherinnering toegestuurd worden met het verzoek om binnen twee weken te betalen.
Indien u na de 1e herinnering niet tot betaling overgaat zal u worden aangemaand met het verzoek om binnen 14 dagen te de achterstallige nota te willen betalen. De factuur zal daarbij verhoogd worden met €5,00 aan herinneringskosten.
Indien u na de 2e herinnering niet tot betaling overgaat zal u worden aangemaand met het verzoek om binnen 14 dagen te de achterstallige nota te willen betalen. De factuur zal verhoogd worden met €10,00 aan herinneringskosten.
Indien u na de aanmaning niet tot betaling overgaat zal u een laatste aanmaning verstuurd worden met het verzoek om binnen één week te betalen tevens zal de vordering worden verhoogd met €25,00 aan herinneringskosten.
Indien u na de laatste aanmaning niet tot betalen overgaat zal de vordering uit handen worden gegeven aan het Nationaal Incasso Bureau. De incassokosten die zij u opleggen bedragen volgens de wet €40,00 *
*Let op: Bij facturen met factuurbedragen vanaf €266,67 bedraagt het percentage 15% in plaats van €40,00

 


Privacy-verklaring  in het kader van de AVG-wet

Inleiding
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Leenvanputfotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving. De AVG schrijft voor dat Leenvanputfotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. Leenvanputfotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke
Leenvanputfotografie, gevestigd aan Lupine-Oord 59 3991 VH Houten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
gegevens:
Website:           www.leenvanput.nl
mail:                 leenvanputfotografie@gmail.com
telefoon:          06-44006363
KVK-nummer:   30248595 - KvK te Utrecht

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • factuurnummer

Verwerkingsdoel
Leenvanputfotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Leenvanputfotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Een gerechtvaardigd belang van Leenvanputfotografie, waaronder mede wordt verstaan het      onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Leenvanputfotografie aan betrokkene.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Leenvanputfotografie zal uw gegevens  uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Bewaarduur van persoonsgegevens
Leenvanputfotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Gebruik van cookie op website
Leenvanputfotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
De overige cookies kunnen met een adblocker of browserinstellingen zonder problemen voor de werking van de website worden geblokkeerd. Dit zijn cookies van social media websites. Op het gebruik van social media websites zijn de betreffende voorwaarden van die social media dienst van toepassing. Het Privacyreglement van Leenvanputfotografie is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media diensten. 

Links naar websites van derden
Op de website Leenvanputfotografie zijn links naar websites van derden te vinden, zoals van opdrachtgevers. Bezoekers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende Derde. Op het gebruik van dergelijke websites is het privacyreglement van de betreffende Derde van toepassing. De gebruiker van de website dient het privacyreglement van deze Derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met zijn persoonsgegevens. Leenvanputfotografie is niet aansprakelijk voor de informatie die door Derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke websites. Leenvanputfotografie is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze externe websites en kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina's of websites.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Eyecatcher Fotografie en Fotovakprint via info@eyecatcher-fotografie.nl.

Intrekken toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Eyecatcher Fotografie en Fotovakprint schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Voor reeds geplaatste foto’s op de website van Leenvanputfotografie is in het verleden mondeling toestemming verleend door geportretteerde(n). Deze foto’s zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om hier een uitzondering op te

Beveiliging van door Leenvanputfotografie vastgelegde gegevens
Leenvanputfotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met leenvanputfotografie@gmail.com